អត្ថបទសង្ខេប៖


អនុក្រឹត្យ ស្តីពីការកែប្រែនិងការដំឡើងរបបសន្តិសុខសង្គមសម្រាប់អតីតមន្ត្រីរាជការស៊ីវិលនិងអតីតយុទ្ធជន។

កាលបរិច្ឆេទ៖ ថ្ងៃទី១៧ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៧


ទាញយកឯកសារ៖

PDF File:

File Size: 2 MB