អត្ថបទសង្ខេប៖


សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពី ការប្រឡងជ្រើសរើសសិស្ស-និស្សិតឲ្យចូលបម្រើការងារជាមន្ត្រីរាជការក្នុងក្របខណ្ឌក្រសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ ឆ្នាំ ២០១៧ ។

កាលបរិច្ឆេទ៖ ថ្ងៃទី២៧ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៧


ទាញយកឯកសារ៖

PDF File:

File Size: 348 KB