អត្ថបទសង្ខេប៖


អនុក្រឹត្យ ស្តីពីវិធាននិងនីតិវិធីការលើកលែងនិងអនុគ្រោះពន្ធប្រថាប់ត្រា។

កាលបរិច្ឆេទ៖ ថ្ងៃទី២៤ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៧


ទាញយកឯកសារ៖

PDF File:

File Size: 1 MB