អត្ថបទសង្ខេប៖


អនុក្រឹត្យ ស្តីពីការរៀបចំនិងការប្រព្រឹត្តទៅរបស់ខុទ្ធកាល័យនាយករដ្ឋមន្រ្តី ឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី ទេសរដ្ឋមន្រ្តី រដ្ឋមន្រ្តី និងរដ្ឋលេខាធិការជាប្រធានស្ថានប័ន

កាលបរិច្ឆេទ៖ ថ្ងៃទី៣១ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៧


ទាញយកឯកសារ៖

PDF File:

File Size: 7 M