អត្ថបទសង្ខេប៖


សារាចរ ស្តីពីគោលការណ៍ណែនាំបន្ថែមលើរយៈពេល សោហ៊ុយធ្វើដំណើរ តម្លៃសំបុត្រយន្តហោះចំពោះការបំពេញបេសកកម្មនៅក្នុងនិងក្រៅ
ប្រទេសសម្រាប់រដ្ឋបាលថ្នាក់ជាតិ

កាលបរិច្ឆេទ៖ ថ្ងៃទី១០ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៦


ទាញយកឯកសារ៖

PDF File:

File Size: 414 KB