អត្ថបទសង្ខេប៖


អនុក្រឹត្យ ​ស្ដីពី​ការ​រៀប​ចំ​ និង​ការ​ប្រព្រឹ​ត្ត​ទៅរ​បស់​អគ្គ​លេ​ខា​ដ្ឋាន​អ​​ចិន្រ្ដៃ​យ៍​រៀប​ចំ​​បុណ្យជាតិ-​អន្តរជា​តិ​​

កាលបរិច្ឆេទ៖ ថ្ងៃទី១៧ខែវិឆ្ឆិកា ឆ្នាំ១៩៩៩


ទាញយកឯកសារ៖

PDF File:

File Size: 178 KB