អត្ថបទសង្ខេប៖


កម្រងព័ត៌មានសេវាសាធារណៈ បានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព ក្នុងឆ្នាំ២០១៦។

កាលបរិច្ឆេទ៖ ខែ០១ កក្កដា ឆ្នាំ២០១៦


ទាញយកឯកសារ៖

PDF File:

File Size: 6 MB