អត្ថបទសង្ខេប៖


កម្រងព័ត៌មានសេវាសាធារណៈរបស់ក្រសួងសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូន បានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព ក្នុងឆ្នាំ២០១៦

កាលបរិច្ឆេទ៖ ថ្ងៃទី០១ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៦


ទាញយកឯកសារ៖

PDF File:

File Size: 928 KB