អត្ថបទសង្ខេប៖


របាយការណ៍​ វឌ្ឍន​ភាព​ការ​ងារ​រយៈ​ពេល​ពីរ​ឆ្នាំ​កន្លះ​(កញ្ញា ២០១៣​ -​​​ មីនា ២០១៦) និង​ទិស​ដៅ​ការ​ងារ​ឆ្នាំ​២០១៦

កាលបរិច្ឆេទ៖ ថ្ងៃទី០៥ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៦


ទាញយកឯកសារ៖

PDF File:

File Size: 6 MB