អត្ថបទសង្ខេប៖


អនុក្រឹត្យស្តីពីការបង្កើតគណៈកម្មាធិការសំរុះសំរួលទំនាស់ពាក់ព័ន្ធនិងកិច្ចការមុខងារសាធារណៈ

កាលបរិច្ឆេទ៖ ថ្ងៃទី១៧ ខែឧសភា ឆ្នាំ១៩៩៥


ទាញយកឯកសារ៖

PDF File:

File Size: 335 KB