អត្ថបទសង្ខេប៖


សារាចរស្តីពីវិធាននិងនីតិវិធីនៃការរៀបចំ ការអនុវត្ត ការត្រួតពិនិត្យតាមដាននិងការវាយតម្លៃលើការងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ
កាលបរិច្ឆេទ៖ថ្ងៃទី០៨ ខែ​ធ្នូ ឆ្នាំ២០១៥


ទាញយកឯកសារ៖
PDF File:
File Size: 1 M