អត្ថបទសង្ខេប៖
 


អនុក្រឹត្យស្តីពីការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តទៅរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃ

កាលបរិច្ឆេទ៖ ថ្ងៃទី២០ ខែ​ធ្នូរ ឆ្នាំ១៩៩៣


ទាញយកឯកសារ៖
PDF File:
File Size: 273​ KB