អត្ថបទសង្ខេប៖


របាយ​ការណ៍​បូក​សរុប​ការ​ងារ​ប្រចាំឆ្នាំ​២០១៥ និង​ទិស​ដៅ​ឆ្នាំ២០១៦ របស់​ក្រសួង​មុខ​ងារ​សាធារណៈ

កាលបរិច្ឆេទ៖ ថ្ងៃទី០៤ ខែ​មករា ឆ្នាំ២០១៦


ទាញយកឯកសារ៖
PDF File:

File Size: 2 MB