អត្ថបទសង្ខេប៖


ច្បាប់​ស្តីពី​ការ​បង្កើត​រដ្ឋ​លេខា​ធិការ​មុខ​ងារ​សាធារណៈ​

កាលបរិច្ឆេទ៖ ថ្ងៃទី២៤ ខែមករា ឆ្នាំ១៩៩៦


ទាញយកឯកសារ៖

PDF File:

File Size: 132 KB