អត្ថបទសង្ខេប៖


កម្រងព័ត៌មានសេវាសាធារណៈ (ចង្កោមសេវាទី៤) សេវា​ពាក់​ព័ន្ធ​នឹង​ការ​លើក​កម្ពស់​កិច្ច​ការ​ពាណិជ្ជកម្ម សហគ្រាស​ធុន​តូច និង​មធ្យម បរិស្ថាន​វិនិយោគ និង​ការ​ចូល​រួម​របស់​ផ្នែក​​ឯកជន​ក្នុង​ការ​កសាង និង​ការ​ថែ​ទាំ​ហេដ្ឋា​រចនា​សម្ព័ន្ធ

កាលបរិច្ឆេទ៖ ថ្ងៃទី៣១ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១០


ទាញយកឯកសារ៖

PDF File:

File Size: 215 MB