តារាងសន្ទស្សន៍បៀវត្សមូលដ្ឋានមន្រ្តីរាជការស៊ីវិលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

បៀវត្សមូលដ្ឋានមន្រ្តីរាជការស៊ីវិល នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ឆ្នាំ២០២០

ប្រភេទ

ក្របខណ្ឌ

ឋានន្តរស័ក្តិ

ថ្នាក់

ថ្នាក់

ថ្នាក់

 

862,500

885,000

910,000

947,000

985,000

1,025,000

1,065,000

1,107,500

1,152,500

1,197,500

1,240,000

1,282,500

1,327,500

1,375,000

 

345

354

364

379

394

410

426

443

461

479

496

513

534

550

 

750,000

770,000

795,000

827,500

860,000

895,000

922,500

950,000

982,500

1,017,500

1,052,500

1,090,000

1,132,500

1,175,000

 

300

308

318

331

344

358

369

380

393

407

421

436

453

470

 

ថ្នាក់

១០

 

662,500

685,000

710,000

737,500

767,500

802,500

837,500

880,000

925,000

975,000

 

265

274

284

295

307

321

335

352

370

390

 

* តម្លៃឯកតាសន្ទស្សន៍ = ២៥០០

* បៀវត្សមូលដ្ឋាន = សន្ទស្សន៍បៀវត្ស x តម្លៃឯកតានៃសន្ទស្សន៍

ឯកសារយោងៈ សមិទ្ធផលសំខាន់ៗ ក្នុងវិស័យមុខងារសាធារណៈ (១៩៩៨-២០១៨) ក្រោយការអនុវត្តគោលនយោបាយ ឈ្នះ ឈ្នះ របស់រាជរដ្ឋាភិបាល

© រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាងដោយ៖ ក្រសួងមុខងារសាធារណ: | ឆ្នាំ២០២១