លិខិតរបស់ក្រសួងមុខងារសាធារណៈ សូមគោរពផ្ញើជូន សម្តេច ឯកឧត្តម លោកជំទាវ ជាថ្នាក់ដឹកនាំគ្រប់ក្រសួង ស្ថាប័ន ស្ដីពីការផ្ដល់ផែនការក្របខណ្ឌជូនគ្រប់ក្រសួង ស្ថាប័ន សម្រាប់ឆ្នាំ២០២១

អត្ថបទសង្ខេប៖


លិខិតរបស់ក្រសួងមុខងារសាធារណៈ សូមគោរពផ្ញើជូន សម្តេច ឯកឧត្តម លោកជំទាវ ជាថ្នាក់ដឹកនាំគ្រប់ក្រសួង ស្ថាប័ន ស្ដីពីការផ្ដល់ផែនការក្របខណ្ឌជូនគ្រប់ក្រសួង ស្ថាប័ន សម្រាប់ឆ្នាំ២០២១។

លិខិតលេខ៖ ៣៧៥៩ មស.ក្រខ

កាលបរិច្ឆេទ៖ ថ្ងៃទី០៤ ​ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២០


PDF File: Download

File Size: 1 MB

ចំនួនអ្នកទស្សនា៖​ 9265 Views

ត្រទ្បប់ក្រោយ៖

© រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាងដោយ៖ ក្រសួងមុខងារសាធារណ: | ឆ្នាំ២០២១