ព្រះរាជក្រឹត្យ ស្តីពី​​ការរៀបចំនិងការប្រព្រឹត្តទៅរបស់ក្រុមប្រឹក្សាអ្នកច្បាប់

អត្ថបទសង្ខេប៖


ព្រះរាជក្រឹត្យ ស្តីពីការរៀបចំនិងការប្រព្រឹត្តទៅរបស់ក្រុមប្រឹក្សាអ្នកច្បាប់។

លិខិតលេខ៖ ៦៦១ ន.ស.រ.ក.ត

កាលបរិច្ឆេទ៖ ថ្ងៃទី២៤ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២០


ទាញយកឯកសារ៖

PDF File: Download

File Size: 2 MB

© រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាងដោយ៖ ក្រសួងមុខងារសាធារណ: | ឆ្នាំ២០២១