លិខិតរបស់ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ ផ្ញើជូនដល់គ្រប់ក្រសួង ស្ថាប័ន អង្គភាពរដ្ឋបាលថ្នាក់ជាតិ និងរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិ ស្ដីពីគោលការណ៍នៃការអនុវត្តការផ្ទេរវិភាគទានស្ម័គ្រចិត្តពីបៀវត្សប្រចាំខែរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំ និងមន្ត្រីរាជការជូនមូលនិធិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺកូវីដ១៩ (COVID-19)

អត្ថបទសង្ខេប៖


លិខិតរបស់ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ ផ្ញើជូនដល់គ្រប់ក្រសួង ស្ថាប័ន អង្គភាពរដ្ឋបាលថ្នាក់ជាតិ និងរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិ ស្ដីពីគោលការណ៍នៃការអនុវត្តការផ្ទេរវិភាគទានស្ម័គ្រចិត្តពីបៀវត្សប្រចាំខែរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំ និងមន្ត្រីរាជការជូនមូលនិធិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺកូវីដ១៩ (COVID-19)។

កាលបរិច្ឆេទ៖ ថ្ងៃទី០៣ ​ខែមេសា ឆ្នាំ២០២០


ទាញយកឯកសារ៖

PDF File: Download

File Size: 72 KB

ចំនួនអ្នកទស្សនា៖​ 1560 Views

ត្រទ្បប់ក្រោយ៖

© រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាងដោយ៖ ក្រសួងមុខងារសាធារណ: | ឆ្នាំ២០២១