ប្រកាស ស្ដីពីបែបបទនិងនីតិវិធីនៃការផ្ដល់ វិញ្ញាបនបត្រប្រើប្រាស់សំណង់ ដែលបានសាងសង់រួចមុនច្បាប់ស្ដីពីសំណង់ចូលជាធរមាន

អត្ថបទសង្ខេប៖


ប្រកាស ស្ដីពីបែបបទនិងនីតិវិធីនៃការផ្ដល់ វិញ្ញាបនបត្រប្រើប្រាស់សំណង់ ដែលបានសាងសង់រួចមុនច្បាប់ស្ដីពីសំណង់ចូលជាធរមាន ។

លិខិតលេខ៖ ១៧៧ ដនស.ប្រក

លិខិតលេខ៖ ១៧៧ ដនស/ប្រក

កាលបរិច្ឆេទ៖ ថ្ងៃទី០៦ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៩


ទាញយកឯកសារ៖

PDF File: Download

File Size: 4 MB

ចំនួនអ្នកទស្សនា៖​ 875 Views

ត្រទ្បប់ក្រោយ៖

© រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាងដោយ៖ ក្រសួងមុខងារសាធារណ: | ឆ្នាំ២០២១