អត្ថបទសង្ខេប៖


សារាចរណែនាំ ស្តីពីការអនុវត្តនីតិវិធីសម្រាប់ការបើកផ្តល់បៀវត្សរៀងរាល់ពីរសប្តាហ៍ម្តងក្នុងខែនីមួយៗ ជូនមន្ត្រីរាជការស៊ីវិលនិងមន្ត្រីសាធារណៈផ្សេងទៀត។

កាលបរិច្ឆេទ៖ ថ្ងៃទី២៨ ​ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៨


ទាញយកឯកសារ៖

PDF File:

File Size: 528 KB