អត្ថបទសង្ខេប៖


ប្រកាស ស្ដីពីការកំណត់ប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមាសម្រាប់កម្មករនិយោជិតផ្នែកវាយនភណ្ឌ កាត់ដែរ និងផលិតស្បែកជើងសម្រាប់ឆ្នាំ២០១៩។

កាលបរិច្ឆេទ៖ ថ្ងៃទី០៥ ​ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៨


ទាញយកឯកសារ៖

PDF File:

File Size: 615 KB