អត្ថបទសង្ខេប៖


ព្រះរាជក្រឹត្យ ស្ដីពីការបញ្ចប់តំណែងរដ្ឋលេខាធិការគ្រប់រូប នៃក្រសួង និងរដ្ឋលេខាធិការដ្ឋាន នៃរដ្ឋាភិបាល នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។

លិខិតលេខ៖ ៤២៧ ន.ស.រ.ក.ត

កាលបរិច្ឆេទ៖ ថ្ងៃទី០៦ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៨


ទាញយកឯកសារ៖

PDF File:

File Size: 4 MB