អត្ថបទសង្ខេប៖


សារាចរណែនាំរួមរវាងក្រសួងមុខងារសាធារណៈ​​និងក្រសួងសុខាភិបាល ស្ដីពីការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពស្ថានភាពរដ្ឋបាលលើតារាងបៀវត្សប្រចាំខែមន្ដ្រីរាជការនៃក្រសួងសុខាភិបាល។

កាលបរិច្ឆេទ៖ ថ្ងៃទី២១ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៨


ទាញយកឯកសារ៖

PDF File:

File Size: 546 KB