អនុក្រឹត្យ ស្តីពីការរៀបចំនិងការប្រព្រឹត្តិទៅនៃគណៈកម្មាធិការជាតិវាយតម្លៃសេវាសាធារណៈ និងឯកសារឧបសម្ព័ន្ធ

កាលបរិច្ឆេទៈ 
ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៣
ប្រភេទឯកសារៈ 
អនុក្រឹត្យ
អត្ថបទសង្ខេបៈ
អនុក្រឹត្យ ស្តីពីការរៀបចំនិងការប្រព្រឹត្តិទៅនៃគណៈកម្មាធិការជាតិវាយតម្លៃសេវាសាធារណៈ និងឯកសារឧបសម្ព័ន្ធ។

© រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាងដោយ៖ ក្រសួងមុខងារសាធារណ: | ឆ្នាំ២០២១