អត្ថបទសង្ខេប៖


អនុក្រឹត្យ ស្ដីពីប្រាក់បំណាច់ និងប្រាក់ឧបត្ថម្ភផ្សេងៗ សំរាប់មន្ត្រីរាជការបំពេញភារកិច្ចនៅក្រៅប្រទេស។

កាលបរិច្ឆេទ៖ ថ្ងៃទី២០ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ១៩៩៦


ទាញយកឯកសារ៖

PDF File:

File Size: 388 KB