អត្ថបទសង្ខេប៖


ប្រកាស ស្តីពីការរៀបចំនិងការប្រព្រឹត្តទៅនៃនាយកដ្ឋាន និងអង្គភាពក្រោមឱវាទអគ្គលេខាធិការដ្ឋាន ក្រុមប្រឹក្សាជាតិគណនេយ្យ។

កាលបរិច្ឆេទ៖ថ្ងៃទី២៦ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៨


ទាញយកឯកសារ៖

PDF File:

File Size: 2 MB