អត្ថបទសង្ខេប៖


ឯកសារ Grant Agreement Templates (GATs) សម្រាប់រៀបចំគម្រោងក្រោមកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអាស៊ាន-ន័រវេស (ASEAN-Norway)។

កាលបរិច្ឆេទ៖ ថ្ងៃទី០១ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៨


ទាញយកឯកសារ៖

PDF File:

File Size: 3 MB