អត្ថបទសង្ខេប៖


ប្រកាសអន្តរក្រសួង ស្តីពីការគ្រប់គ្រងការផ្សព្វផ្សាយតាមគេហទំព័រ និងបណ្តាញទំនាក់ទំនងសង្គម ដែលដំណើរការតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត។

កាលបរិច្ឆេទ៖ថ្ងៃទី២៨ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៨


ទាញយកឯកសារ៖

PDF File:

File Size: 452 KB