អត្ថបទសង្ខេប៖


សេចក្ដីណែនាំ ដល់បេក្ខជនក្នុងពេលប្រឡងត្រួតពិនិត្យសមត្ថភាពសម្រាប់វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលបន្តឆ្នាំ២០១៨ នៃសាលាភូមិន្ទរដ្ឋបាល ។

កាលបរិច្ឆេទ៖ថ្ងៃទី២៩ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៨


ទាញយកឯកសារ៖

PDF File:

File Size: 218 KB