អត្ថបទសង្ខេប៖


សេចក្តីជូនដំណឹង និងប្រកាស ស្ដីពីការប្រឡងជ្រើសរើសបេក្ខជនឲ្យបម្រើការងារនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌមន្រ្ដីពន្ធនាគារ ក្រសួងមហាផ្ទៃសម្រាប់ឆ្នាំ២០១៧។

កាលបរិច្ឆេទ៖ ថ្ងៃទី២៧ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៧


ទាញយកឯកសារ៖

PDF File:

File Size: 543 KB