អត្ថបទសង្ខេប៖


ប្រកាស ស្ដីពីការបង្កើតមជ្ឈមណ្ឌលប្រចាំបញ្ជារាជធានីភ្នំពេញ។

កាលបរិច្ឆេទ៖ ថ្ងៃទី១៨ ខែកក្កដា​ ឆ្នាំ២០១៧


ទាញយកឯកសារ៖

PDF File:

File Size: 3 MB