អត្ថបទសង្ខេប៖


ប្រកាស ស្តីពីការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តទៅនៃអង្គភាពច្រក​ចេញ​​ចូល​តែមួយរាជធានី ខេត្ត។

កាលបរិច្ឆេទ៖ ថ្ងៃទី៨ ខែសីហា​ ឆ្នាំ២០១៧


ទាញយកឯកសារ៖

PDF File:

File Size: 2 MB