អត្ថបទសង្ខេប៖


ប្រកាស​ ស្ដីពីការធ្វើប្រតិ​ភូកម្ម​អំណាច​ដល់​អភិ​បាល​​​រាជ​​ធា​នី​​ ខេត្ត​ក្នុង​ការ​ចា​ត់ចែង​ដំណើរ​​ការ​​នៃ​​កិ​ច្ច​​ប្រជុំ​​លើក​​ដំបូង​​របស់​​ក្រុម​​​ប្រឹក្សា​ ឃុំ សង្កាត់​ អាណត្តិ​ថ្មី។

កាលបរិច្ឆេទ៖ ថ្ងៃទី០៨ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៧


ទាញយកឯកសារ៖

PDF File:

File Size: 315 KB