អត្ថបទសង្ខេប៖


ព្រះរាជក្រឹត្យ ស្ដីពីការបង្កើតគណៈកម្មាធិការជាតិជំរុញចលនាភូមិមួយផលិតផលមួយ។

កាលបរិច្ឆេទ៖ ថ្ងៃទី២២ ខែមេសា​ ឆ្នាំ២០១៧


ទាញយកឯកសារ៖

PDF File:

File Size: 1 MB