អត្ថបទសង្ខេប៖


ព្រះរាជក្រឹត្យ ស្តីពីការផ្ទរអាជ្ញាធរ គណៈកម្មាធិការ គណៈកម្មការ និងក្រុមប្រឹក្សា ដែលស្ថិតនៅក្រោមសមត្ថកិច្ច និងការទទួលខុសត្រូវរបស់ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្រ្តីឲ្យស្ថិតនៅក្រោមសមត្ថកិច្ច និងការទទួលខុសត្រូវរបស់ក្រសួងមានសមត្ថកិច្ចពាក់ព័ន្ធ។

កាលបរិច្ឆេទ៖ ថ្ងៃទី៥ ខែមេសា​ ឆ្នាំ២០១៧


ទាញយកឯកសារ៖

PDF File:

File Size: 499 KB