អត្ថបទសង្ខេប៖


សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីការផ្លាស់ប្តូរកាលបរិច្ឆេទនៃការប្រឡងត្រួតពិនិត្យសមត្ថភាព នៃមន្ត្រីរាជការដែលត្រូវចូលរួមប្រឡងសម្រាប់វគ្គបណ្តុះបណ្តាលបន្តឆ្នាំ២០១៨ នៃសាលាភូមិន្ទរដ្ឋបាល។

កាលបរិច្ឆេទ៖ថ្ងៃទី២២ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៨


ទាញយកឯកសារ៖

PDF File:

File Size: 185 KB