សេចក្តីសម្រេចឱ្យមន្រ្តីរាជការសប័នចំនួន៧_KH_30_Oct_2017.pdf_2 1
អត្ថបទសង្ខេប៖

 


សេចក្តីសម្រេច ស្តីពីការអនុញ្ញាតឱ្យបេក្ខជនសិស្ស និស្សិត និងមន្រ្តីរាជការស៊ីវិលចូលរួមប្រទ្បងប្រជែងជ្រើសរើសចូលបម្រើការងារក្នុងក្របខណ្ឌក្រសួង-ស្ថាប័នចំនួន៧ សម្រាប់ឆ្នាំ២០១៧។

កាលបរិច្ឆេទ៖ ថ្ងៃទី៣០ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៧


ទាញយកឯកសារ៖

PDF File:

File Size: 41MB