អត្ថបទសង្ខេប៖


សេចក្តីសម្រេច ស្តីពីការប្រឡងជ្រើសរើសសិស្សមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ លើកទី១០ នៃសាលាភូមិន្ទរដ្ឋបាល។

កាលបរិច្ឆេទ៖ ថ្ងៃទី១៦ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៧


ទាញយកឯកសារ៖

PDF File:

File Size: 444KB