អត្ថបទសង្ខេប៖


អនុក្រឹត្យ​ ស្តីពីការវាយតម្លៃនិងការទទួលស្គាល់អង្គភាពផ្តល់សេវាសាធារណៈគំរូ​ ក្នុងវិស័យ​អប់រំនិងវិស័យសុខាភិបាល។

កាលបរិច្ឆេទ៖ ថ្ងៃទី៣០​ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៨


ទាញយកឯកសារ៖

PDF File:

File Size: 3 MB