អត្ថបទសង្ខេប៖


ព្រះរាជក្រឹត្យ ស្ដីពីការតម្លើងឋានន្តរស័ក្កិនិងថ្នាក់ប្រចាំឆ្នាំដល់មន្ត្រីរាជការនៃក្របខ័ណ្ឌមន្ត្រីគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាលនិងក្របខ័ណ្ឌមន្ត្រីបច្ចេកទេសជាន់ខ្ពស់នៅក្រសួងឧស្សាហកម្មនិងសប្បកម្ម។

កាលបរិច្ឆេទ៖ ថ្ងៃទី២៨ ខែកុម្ភះ ឆ្នាំ២០១៧


ទាញយកឯកសារ៖

PDF File:

File Size: 711​ KB