អត្ថបទសង្ខេប៖


អនុក្រឹត្យ ស្តីពីការកែប្រែនិងការដំឡើងប្រាក់បំណាច់មុខងារមន្រ្ដីរាជការស៊ីវិល។

កាលបរិច្ឆេទ៖ ថ្ងៃទី១៣​ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៨


ទាញយកឯកសារ៖

PDF File:

File Size: 8 MB