កម្មវិធីនយោបាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលនីតិកាលទី៥នៃរដ្ឋសភា

Capture

កាលបរិច្ឆេទៈ 
ថ្ងៃទី០៥ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៣
ប្រភេទឯកសារៈ 
អាស៊ាន
អត្ថបទសង្ខេបៈ
Toffler.Alvin.The.Third.Wave

© រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាងដោយ៖ ក្រសួងមុខងារសាធារណ: | ឆ្នាំ២០២១