អត្ថបទសង្ខេប៖


អនុក្រឹត្យ ស្ដីពីប្រតិទិនឈប់សម្រាកការងាររបស់មន្ដ្រីរាជការ និយោជិក កម្មករ ប្រចាំឆ្នាំ២០១៨។

កាលបរិច្ឆេទ៖ ថ្ងៃទី២៨​ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៧


ទាញយកឯកសារ៖

PDF File:

File Size: 2 MB