អត្ថបទសង្ខេប៖


ច្បាប់ ​ស្តីពីវិសោធនកម្មមាត្រា​៨ មាត្រា ៤០ មាត្រា ៤១ មាត្រា ៤៧ មាត្រា ៧៥ មាត្រា ៧៧​ មាត្រា ៨២​ និងមាត្រា ៩០ នៃច្បាប់​ស្ដីពីចរាចរណ៍ផ្លូវគោក

កាលបរិច្ឆេទ៖ ថ្ងៃទី២៦ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៧


ទាញយកឯកសារ៖

PDF File:

File Size: 745 KB