អត្ថបទសង្ខេប៖


ច្បាប់ ស្ដីពីលក្ខន្ដិកៈមន្រ្ដីរាជការនៃក្រុមនីតិប្បញ្ញត្តិ

កាលបរិច្ឆេទ៖ ថ្ងៃទី០២ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៧


ទាញយកឯកសារ៖

PDF File:

File Size: 717 KB