សេចក្តីសម្រេច-ស្តីពីកែទម្រង់រដ្ឋបាលសាធារណៈរបស់រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

កាលបរិច្ឆេទៈ 
ថ្ងៃទី០១ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៦
ប្រភេទឯកសារៈ 
របាយការណ៍
សេចក្តីសម្រេច
សេចក្តីសម្រេច ស្តីពីកែទម្រង់រដ្ឋបាលសាធារណៈរបស់រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង