កិច្ចប្រជុំរវាងលេខាធិការដ្ឋាននៃកម្មវិធីកំណែទម្រង់ទាំង៣