អត្ថបទសង្ខេប៖


អនុក្រឹត្យ ស្តីពីការកែប្រែនិងការការដំទ្បើងប្រាក់បំណាច់មុខងារមន្រ្តីរាជការស៊ីវិល។

កាលបរិច្ឆេទ៖ ថ្ងៃទី១៧ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៧


ទាញយកឯកសារ៖

PDF File:

File Size: 5 MB