អត្ថបទសង្ខេប៖


អនុក្រឹត្យ ស្តីពីការលើកលែងលក្ខខណ្ឌអាយុនិងការកំណត់អាយុបេក្ខជនចូលរួមប្រទ្បងប្រជែងជ្រើសរើសចូលក្នុងក្របខណ្ឌមន្រ្តីរាជការស៊ីវិល។

កាលបរិច្ឆេទ៖ ថ្ងៃទី២៤ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៧


ទាញយកឯកសារ៖

PDF File:

File Size: 1 MB